ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Voorafgaande bemerking: Dit zijn de algemene voorwaarden van Kloeckner Metals Belgium, Keizersstraat 50, 8530 Harelbeke, BE0405319547, info.belgium@kloeckner.com, T: +32 56-26.80.80. Behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaarde afwijking, worden onze verkopen uitsluitend beheerst door onze algemene verkoopsvoorwaarden, hieronder opgenomen. Door het feit bij ons te bestellen of één van ons uitgaande aanbiedingen te aanvaarden, wordt de klant niet alléén geacht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden, doch ook afstand te doen van zijn eigen aankoop- of verkoopsvoorwaarden.

Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden door professionele kopers. De verkoop aan consumenten is uitdrukkelijk uitgesloten.

1. Aanbiedingen: Onze prijzen zijn berekend voor de in onze magazijnen afgenomen koopwaren, alle kosten en taksen zijn ten laste van de koper. De prijzen zijn op ieder ogenblik wijzigbaar, zonder voorafgaand bericht. Uitgezonderd wanneer zij een uitdrukkelijke geldigheidsduur aanduiden, zijn onze aanbiedingen zonder verbintenis. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Bestellingen: De bestellingen zullen slechts dan als definitief worden beschouwd wanneer zij schriftelijk bevestigd of ondertekend zijn door een gevolmachtigde van onze firma. De bestellingen voor rechtstreekse levering vanuit de producerende fabrieken zijn wat ons betreft, slechts definitief na aanvaarding door onze leverancier. Voor bestellingen via ons online platform, geldt artikel 3 hieronder. Voor bestellingen bij partners via ons online platform, geldt artikel 4 hieronder.

3. Bestellingen via het online platform:

3.1. Wanneer een koper een bestelling plaatst via ons online platform, dan vormt dit een aanbod tot contracteren vanwege de koper. Na ontvangst van de bestelling zullen wij onmiddellijk een elektronische ontvangstbevestiging sturen, die evenwel nog geen aanvaarding van het aanbod inhoudt. De bestellingen zullen pas dan als definitief worden beschouwd wanneer wij een uitdrukkelijke kennisgeving van aanvaarding sturen of wanneer wij de bestelling beginnen uitvoeren. In geen geval zullen wij verplicht zijn om een bestelling te aanvaarden.

3.3. Bij het afsluiten van het contract via het online platform, zullen wij kopieën van de contracten met onze kopers bijhouden. Wij zijn echter niet verplicht om deze op elk moment ter beschikking van de koper te houden.

3.4. De taal van het contract is de taalversie van het online platform gekozen door de koper en de taal waarin deze algemene verkoopsvoorwaarden via het online platform aan de koper ter kennis gebracht zijn.

4. Bestelling bij partners via ons online platform

4.1. Via ons online platform kunnen eveneens partners hun eigen goederen en diensten aan kopers aanbieden. Partners treden op in hun eigen naam en voor hun eigen rekening.

4.2. De eventuele contracten die hieruit voortvloeien worden afgesloten tussen enerzijds de entiteit die op het online platform als aanbieder van de betrokken goederen of diensten wordt aangeduid (wijzelf of één van onze partners) en de koper anderzijds.

4.3. In de communicatie tussen kopers en onze partners fungeren wij enkel als tussenpersoon.

4.5. De koper erkent en aanvaardt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de aanbiedingen die door de partners geplaatst worden, de informatie die de partners via het online platform ter beschikking stellen, of voor de goederen of diensten die door de partners worden aangeboden. Wij komen niet tussen in het contract tussen een klant en een partner, waardoor wij ook voor de uitvoering hiervan niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden. De algemene voorwaarden en het privacybeleid van de partner zullen in dergelijk geval van toepassing zijn op de bestellingen, en enkel de partner zal verantwoordelijk zijn voor uitvoering van het contract, leveringstermijnen, facturatie en invorderingen, garanties, terugnames en vergoedingen. De bepalingen uit onze algemene voorwaarden die verband houden met een bestelling zijn dan ook niet van toepassing.

4.6. Onverminderd hetgeen bepaald in ons Privacybeleid, erkent de koper dat wij en onze onderaannemers en agenten een niet-exclusief, overdraagbaar recht hebben om zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn de gegevens en informatie (met inbegrip van informatie omtrent de geplaatste bestellingen en financiële, identificatie- en contactgegevens van de natuurlijke personen die onze klanten vertegenwoordigen) verzameld via het online platform (desgevallend aangevuld met informatie verkregen uit publieke bronnen) te gebruiken voor de volgende doeleinden: noodzaak voor de uitvoering van een contract met de klant, onze gerechtvaardigde belangen om ons online platform zo goed mogelijk te beheren, analytische en statistische doeleinden, direct marketing, ondersteuning van klanten, en om aan wettelijke verplichtingen en eisen van administratieve overheden te voldoen. Wij kunnen de gegevens van klanten ook doorgeven aan één van onze partners, voor zover dergelijke doorgifte nodig is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen de klant en de partner. In geen geval zal deze bepaling afbreuk doen aan de wettelijke bescherming van klanten (met inbegrip van de wettelijke rechten van betrokkenen) uit hoofde van de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens, met inbegrip van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) 2016/679 (en elke toepasselijke nationale wetgeving die de AVG aanvult of implementeert).

5. Leveringstermijn: Niettegenstaande elke aanduiding in onze bijzondere marktvoorwaarden, gelden de opgegeven termijnen slechts ten titel van aanwijzing en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking kunnen wij dus in geval van vertraging niet gehouden zijn tot betaling aan de koper van enige schadevergoeding of boete. Ook hebben wij geen verplichting tot verwittiging van de koper van een uitstel of vertraging van levering. Evenmin verleent een vertraging aan de koper het recht de bestelling te annuleren, alsook de ter beschikkingstelling te weigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk geacht worden voor overmacht. Voor het geval wij in die omstandigheden zouden geplaatst worden, behouden wij ons het recht voor de bestelling of het nog te leveren gedeelte eenvoudig te annuleren mits het per aangetekend schrijven verwittigen van de klant, zonder dat deze laatste van ons daarvoor enige vergoeding of schadeloosstelling kan eisen.

6. Receptie en aanvaarding: Behoudens uitdrukkelijke tegenstrijdige bepalingen van onzentwege, werden al onze goederen in courante marktkwaliteit verkocht, zonder enige verdere verplichting en met de normale fabrieksafwijkingen inzake gewicht en afmeting. De ontvangst en aanvaarding van de goederen gebeurt in onze magazijnen of in de producerende fabrieken wanneer het gaat om een bestelling die rechtstreeks van daaruit wordt geleverd. De koper kan op zijn aanvraag de koopwaren vóór hun verzending in onze magazijnen resp. in de producerende fabrieken onderzoeken en goedkeuren. Indien dergelijke aanvraag niet wordt gedaan, worden de koopwaren geacht definitief aanvaard te zijn op het ogenblik van de verzending of van de terbeschikkingstelling. Wij kunnen dus geen enkele klacht aanvaarden met betrekking tot uitwendige gebreken of niet-overeenstemmende afmetingen of gewichten.

7. Vervoer: Levering is af fabriek, “ex works” (Incoterms 2000), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle risico’s welke de koopwaar zou kunnen lopen zijn ten laste van de koper vanaf het ogenblik dat die koopwaar te zijner beschikking gesteld is in onze magazijnen of in de producerende fabrieken, zelfs in het geval het vervoer ten onzen laste is. In geval van vervoer door onze voertuigen moet ons personeel er zich toe beperken de koopwaren op het voertuig ter beschikking te stellen. Het lossen en laden gebeurt steeds door de zorgen, op risico, onder de verantwoordelijkheid en volgens de aanwijzingen van de bestemmeling, zelfs indien ons personeel zelf ertoe over zou gaan of erbij zou helpen.

8. Klachten: Alle klachten dienen ons per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden binnen de 5 dagen na datum hetzij van de levering, hetzij van de terbeschikkingstelling in onze magazijnen of in de producerende fabrieken. Na deze termijn zijn wij niet meer gehouden deze klachten in acht te nemen. Geen enkele terugzending zal worden aangenomen, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van onzentwege. Geen enkele klacht machtigt de koper ertoe de betaling uit te stellen noch de modaliteiten ervan te wijzigen. Wij kunnen enkel verborgen gebreken van een koopwaar aanvaarden en de eenvoudige vervanging ervan voorzien, zonder gehouden te zijn tot enige andere schadevergoeding voor zover de fabriek die de koopwaar geproduceerd heeft de gegrondheid van het verborgen gebrek erkent. In geval van enige klacht dient de koper in ieder geval de kwestieuze goederen te onzer beschikking te houden, en zich ervan te onthouden ze zonder onze voorafgaande toestemming te vervreemden, te herstellen of te verwerken, teneinde een aan ons geuite klacht de visu te kunnen nagaan. Bij gebreke zal de koper geacht worden van zijn klacht afgezien te hebben, en derhalve de goederen aanvaard te hebben. In alle andere gevallen, en in zoverre toegelaten door de wet, kunnen wij geenszins verantwoordelijk gesteld worden wegens enig verborgen gebrek van de koopwaar, en er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat onderhavige clausule een vrijstelling inhoudt van onze verantwoordelijkheid van verkoper, zoals deze bepaald in art. 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

9. Waarborgen: Wij behouden ons het recht voor om, ook gedurende de uitvoering van een bestelling, waarborgen of bijkomende waarborgen van de koper te eisen. In geval van weigering, vanwege de koper om daaraan te voldoen, hebben wij het recht de levering te staken en de bestelling in haar geheel of gedeeltelijk te annuleren.

10. Betaling: Onze prijzen zijn berekend voor betaling netto zonder disconto tot op 30 dagen einde maand der levering. Wij zijn geenszins gehouden wissels in betaling te aanvaarden. In ieder geval hebben deze wissels geen schuldvernieuwing tot gevolg. Facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, dragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vertragingsintrest van 10 % per jaar. Daarenboven wordt in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van € 125 en een maximum van € 1.900 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Wij behouden ons het recht voor een hogere vergoeding te eisen, onder verplichting in dat geval het bestaan en de omvang van het door nalatigheid van de koper veroorzaakte nadeel te rechtvaardigen. Het zal ons tevens vrijstaan hetzij over te gaan tot gerechtelijke tenuitvoerlegging, hetzij de vernietiging van de overeenkomst aan te vragen. Het in gebreke blijven van betaling op de vervaldag machtigt ons eveneens ertoe de onder handen zijnde transacties op te schorten voor wat de nog te verrichten leveringen betreft en dit zonder de minste formaliteit en onder voorbehoud van schadevergoeding. Bij niet-betaling van een rekening op haar vervaldag worden al de openstaande bedragen, welke ook de overeengekomen betalingsvoorwaarden ervan mogen zijn, onmiddellijk opeisbaar. In geval de koper, om redenen die niet aan ons te wijten zijn, de bestelde goederen niet afneemt binnen de acht dagen te rekenen vanaf de terbeschikkingstelling waarvan kennisgeving per aangetekende post, behouden we ons het recht voor om ten titel van schade en financiële lasten, een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de verkoopprijs te eisen, onverminderd ons recht op een hogere vergoeding mits in dit geval het bestaan en de omvang van de schade ingevolge het in gebreke blijven van de koper, gerechtvaardigd worden.

11. Eigendomsvoorbehoud: De koper erkent uitdrukkelijk dat, in afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de koopwaren onze eigendom blijven tot volledige betaling van de prijs, intresten en eventuele onkosten. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

12. Geschillen: Voor alle betwistingen en geschillen zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk of deze van Brussel bevoegd, volgens onze uitsluitende keuze. Wissels brengen aan deze bevoegdheidsclausule noch novatie noch enige afwijking met zich mee, zelfs wanneer ze elders gedomicilieerd zouden zijn. Het feit dat wij een handelwijze hebben die verschillend is ten opzichte van één of andere clausule van onze algemene voorwaarden hierboven, betekent geenszins dat wij afzien van het voordeel van de andere clausules van gezegde algemene voorwaarden.